O motobar.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet z serwisu internetowego motobar.pl, będącego ogólnopolskim serwisem przeznaczonym dla sprzedających i kupujących.

2. Celem motobar.pl jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ofert sprzedaży w serwisie, komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.

3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

4. Serwis nie pobiera opłat za zamieszczanie Ofert.

5. Serwis nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

KORZYSTANIE Z MOTOBAR.PL

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownikami Serwisu mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Motobar.pl nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ofert, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.

6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:

  • 1. Korzystania z motobar.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • 2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • 3. Niedostarczania i niezamieszczania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
  • 4. Korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  • 5. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  • 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z motobar.pl.

Staramy sie dokładać należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzegamy możliwość czasowego wstrzymania pracy motobar.pl ze względów technicznych lub przyczyn od nas niezależnych.

ZAMIESZCZANIE OFERT

1. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika w motobar.pl odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Prezentowane na stronach motobar.pl ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga rejestracji ani logowania się.

4. Rejestracja następuje automatycznie po dodaniu ogłoszenia.

5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej pojedynczego przedmiotu, lub pojazdu. Ta sama rzecz nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ofert w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.

6. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.

7. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać Ofert, o ile zawierałyby one treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez motobar.pl byłoby nielegalne.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:

1. Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych);

2. Ofert bez podanej ceny;

3. Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub danymi innego przedsiębiorcy.

Wyróżnienie ofert (Reklama)

Ogłoszenia w motobar.pl można zamieszczać bezpłatnie, istnieje jednak możliwość wykupienia reklamy.